Regulamin

 1. Zamówienie można złożyć w formie telefonicznej, mailowej lub za pośrednictwem FB. Zamówienie musi zawierać prawdziwe dane oraz możliwie największą ilość informacji dotyczących zamówienia.
 2. Na podstawie wstępnego zamówienia ustalamy wraz z klientem wszystkie szczegóły: termin realizacji, wygląd dekoracji, smak tortu, szczegóły odbioru, koszt zlecenia oraz wysokość zadatku. 
 3. Zadatek musi wpłynąć na konto najpóźniej tydzień przed planowanym terminem odbioru, chyba, że jest on ustalony indywidualnie na drodze korespondencyjnej. Wysokość zadatku jest ustalana indywidualnie z każdym klientem, zazwyczaj między 20%-50% wyceny zamówienia. Zadatek należy przelać na konto, w tytule przelewu należy podać nazwę tortu i datę odbioru.
 4. Dopiero w momencie otrzymania  zadatku zamawiający ma zarezerwowany termin zamówienia, a zamówienie jest przyjęte do realizacji.
 5. W sytuacji, gdy nie wpłynie zadatek jest to dla nas równoznaczne z rezygnacją z zamówienia.
 6. Pracę nad zamówieniem rozpoczynamy dopiero po wpłynięciu zadatku na konto. Jeżeli 7 dni przed planowanym terminem odbioru brak  jest zadatku, możemy odstąpić od realizacji zlecenia, bez prawa klienta do odszkodowania.
 7. Ponieważ nie kopiujemy cudzych prac, są one jedynie wzorem, możemy bez informowania o tym klienta, nanieść zmiany w projekcie wypieku jeżeli uznamy, że ostatecznie tort nie będzie wyglądał estetycznie (zmiany są nanoszone w małym zakresie np. dodanie lub odjęcie drobnych elementów dekoracyjnych, czy zmiana ułożenia dekoracji).
 8. W przypadku chęci wprowadzenia do zamówienia jakichkolwiek zmian należy kontaktować się telefonicznie. Jeśli zaproponowane zmiany będą wymagały ustalenia nowej ceny, zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany w celu akceptacji.
 9. Naniesienie zmian jest możliwe do 2 tygodni przed planowaną datą odbioru. Po tym terminie zmiany nie są możliwe.
 10. Pracownia informuje, że elementy dekoracji użyte do tortu mogą zawierać elementy niejadalne   (druty, taśmy, wykałaczki, , elementy styropianowe czy inne.), o czym klient zostanie poinformowany przy odbiorze zamówienia.
 11. W momencie, gdy zamawiający w umówionym terminie nie zjawi się po odbiór zamówienia, przepada mu wpłacony wcześniej zadatek.
 12. W momencie odebrania zamówienia, zamawiający przejmuje za nie pełną odpowiedzialność. Wszystkie dekoracje wykonywane są z cukrowych mas plastycznych, żywych kwiatów, czekolady oraz kremów i są bardzo delikatne, dlatego przy przewożeniu wypieków należy zachować szczególną ostrożność. Torty należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
 13. Nie ponosimy odpowiedzialności za złe warunki przechowywania lub transportu tortów po ich odbiorze.
 14. Odbierając tort (lub inny artykuł) zamawiający akceptuje jego wygląd zewnętrzny oraz jakość wykonania. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do zewnętrznego wyglądu tortu, należy je zgłosić w chwili odbioru.
 15. W razie wątpliwości lub zastrzeżeń co do jakości wewnętrznej należy zgłosić zgłosić reklamację w dniu odbioru zamówienia. Warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia jest dokonanie zwrotu zamówienia, które jest przedmiotem reklamacji. Ze względu na delikatny charakter zamówienia, reklamacje rozpatrujemy od razu w chwili otrzymania zgłoszenia.
 16. Możemy nie przyjąć zlecenia do realizacji z powodu braku wolnych terminów.
 17. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy cywilno-prawnej (kupna/sprzedaży), a jedynie propozycją jej zawarcia ze strony klienta.
 18. Odbiór zamówień odbywa się  zawsze w soboty w godzinach od 10.00 – 11.00. w sporadycznych wypadkach możliwe jest ustalenie innego terminu odbioru. Jeżeli sobota jest dniem świątecznym lub ustawowo wolnym od pracy, odbiory są ustalane na inny dzień.
 19. Regulamin może ulec zmianie. Informacje dotyczące zmian będą widoczne przez 14 dni od zmiany regulaminu na stronie głównej.