Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanej dalej – RODO) – jeżeli jesteś moim klientem – jestem zobowiązany przekazać Ci następujące informacje:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest “Torty Gosi” pieczenie ciast i gotowanie w miejscu wskazanym przez klienta Małgorzata Gaweł
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest 
 • art. 6.1.b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Jeżeli zawrzemy umowę, będę przetwarzać Twoje dane na następujących podstawach prawnych: •6.1.b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 • 6.1.c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • 6.1.f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (np. dochodzenie roszczeń lub marketing własny). 

4. Jeżeli zawrzemy umowę Twoje dane będę przechowywać do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń między nami. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy niezwłocznie usunę Twoje dane.

 5.Nie będę przetwarzać Twoich danych osobowych w innych celach, niż cel, w którym dane te zostały podane wyżej (pkt 2 i 3).

 6.Nie będę ujawniać Twoich danych osobowych odbiorcom, o których mowa w art. 4.9) RODO, poza osobami, które upoważniam do przetwarzania danych osobowych (np. osobami zajmującymi się u mnie obsługą biurową) oraz osobami, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych (np. biuru rachunkowemu). Osoby te są zobowiązane do zachowania tajemnicy oraz do ochrony danych osobowych, które mogą przetwarzać wyłącznie na moje polecenie (art. 29 RODO). Odbiorcami w rozumieniu art. 4.9) RODO nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem. 

7.Nie stosuję profilowania, tj. zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych w celu ich wykorzystania do oceny niektórych cech osoby fizycznej. 

8.Na mocy RODO przysługują Ci następujące uprawnienia: 

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
 • prawo sprostowania tych danych (art. 16 RODO), 
 • prawo usunięcia tych danych – „prawo do bycia zapomnianym” – w sytuacjach określonych w art. 17 RODO, 
 • prawo ograniczenia przetwarzania tych danych w sytuacjach określonych w art. 18 RODO, 
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie art. 6.1.a) lub art. 6.1.b) – prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), 
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6.1.e) lub art. 6.1.f) RODO – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), 
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6.1.a) – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Uwagi prosimy przekazywać na podany adres: info@new.tortymalgosi.pl